Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang


Liên Giáo Phận Köln - Aachen
Ngày từ giã Mẹ để trở về Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart, Paris, Frankfurt...
Tuần lễ ở bên Mẹ Fatima sao mà qua mau chóng đến thế!